Reklamační řád

Reklamační řád produktu “FIT-Strava, krabičková dieta”

Preambule
Reklamační řád upřesňuje postup klienta a společnosti HPB Group, s. r. o., definované vsmluvních podmínkách viz. výše. V případě, že přes veškeré úsilí společnosti HPB Group s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, vznikne na straně klienta oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží.

 

I. Prevence
Klient před závazným vybráním nabízeného zboží včetně jeho dodávky, vezme zejména v úvahu účelnost jím závazně objednávaného zboží, výši úplaty (ceny) zboží, a podrobně se seznámí se závaznými smluvními podmínkami HPB Group s.r.o. Po celou dobu užívání dodaného zboží, je nutné, aby klient věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží, zveřejněných na webové prezentaci dodavatele – www.fitstrava.cz. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou trvanlivost zboží, jako např.: uskladnění a ohřev, užívání zboží k nevhodnému účelu, apod.

 

II. Základní podmínky reklamace zboží
Vyskytne-li se u dodaného zboží, v záruční době vada, má klient právo tuto vadu reklamovat. Vadou dodaného zboží se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodných nebo nekvalitních surovin z nichž je zboží vyrobeno (připraveno), obalového materiálu zboží, prošlá expirační doba (minimální doba trvanlivosti) zboží ke dni jeho dodání klientovi. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného uskladnění či ohřevu, jeho částečné či úplné spotřebování, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv znehodnocení klientem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu dodaného zboží nelze současně považovat i tzv. subjektivní nechutnost (nepoživatelnost) zboží, pakliže toto vykazuje standardní znaky poživatelnosti, jaké má zboží mít v případě jeho rádného užití, spotřeby. Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaného zboží, rádným způsobem, je společnost HPB Group s.r.o. povinna oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do tří pracovních dnu. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované dodané zboží kompletní a současně, je-li prokázán nákup reklamovaného zboží, u společnosti HPB Group s.r.o.
Reklamace, včetně odstranění vady, znamená výměna reklamovaného zboží, které bude klientovi dodáno
po posledním dnu programu.

 

III. Místo a způsob uplatnění reklamace zboží

Klient musí uplatnit reklamaci písemně v provozovně společnosti HPB Group s.r.o., s poznámkou reklamace zboží. V písemném oznámení musí klient dostatečně určitě popsat rozhodné skutečnosti, na základe nichž reklamaci zboží uplatňuje. Současně je klient povinen dostatečně prokázat existenci okolností, opravňujících jej k důvodné reklamaci dodaného zboží. Společnost HPB Group s.r.o.je povinna písemně potvrdit klientovi, kdy právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, údaj o způsobu řešení reklamace a o době jejího trvání. Jakmile klient uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se písemně nedohodne s HPB Group s.r.o. jinak.

 

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace zboží
Právo z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada zboží vyskytla. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží muže být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba zboží je 48 hodin a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li však na prodávaném zboží, tj. na jeho obalu popř. příbalovém letáku, vztahujícím se k prodávanému (dodávanému) zboží, vyznačena lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

V. Bližší specifikace pojmu zboží a vada zboží
Za zboží je považován každý denní set pěti jídel, tj. připravených nutričně vyvážených pěti pokrmu, určených k okamžité konzumaci v souladu s podmínkami programu zdravé výživy FIT Strava, Krabičková dieta. Za vadu zboží se zejména považuje nedostatečná, avšak společností HPB Group s .r.o.. garantovaná, hmotnost (gramáž). Tolerované odchylky jsou 300 kJ energetické hodnoty na gramáž jídla. Neúplnost (nekompletnost) denního setu pěti jídel a takový stav denního setu pěti jídel, který odporuje obecně závazným právním předpisům na úseku ochrany spotřebitelé a hygieny, jakož i hygienickým normám. Jde-li o vadu zboží, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má klient právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné.

 

VI. Závěrečná ustanovení
Reklamační rád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i dalších obecně závazných právních předpisů. Společnost HPB Group s.r.o. je oprávněna tento reklamační rád kdykoliv dle svého uvážení, avšak v souladu s obecně závaznými právními předpisy měnit či doplňovat. Práva a povinnosti HPB Group s.r.o. a klienta se však řídí zněním reklamačního rádu platného v okamžiku rádného uplatnění reklamace zboží klientem.
V Plzni dne 25.4.2011 HPB Group, s.r.o