Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (platné od ­­25.4.2011)

Smluvní podmínky pro účast klienta v programu “FIT-Strava, krabičková dieta”

I. Vymezení pojmů
HPB Group s. r. o. se sídlem Praha, Radlická 51, PSC 150 00, IČO: 24830143 , DIČ: CZ24830143, Bankovní spojení: č. účtu 6164923001/5500, vedený u Raiffeisenbank, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl: C, vložka 178293. (dále jen „HPB Group“)

Klient je fyzickou nebo právnickou osobou, mající zájem o pravidelné stravování prostřednictvím nutričně vyvážených potravin. resp. jídel. (dále jen „klient“)

II. Předmět plnění
HPB Group se na základě uzavřené smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho účasti na programu FIT-Strava, krabičková dieta (FSKD), tomuto připravovat denní sety jídel (zboží), za podmínek sjednaných smlouvou. Klient se zavazuje uhradit HPB Group v souladu se smlouvou sjednanou odmenu. Klient se zavazuje k úcasti na objednaném programu a uhrazení sjednané cástky v souladu se smlouvou.

III. Smluvní povinnosti HPB Group
a) Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.
b) Zajistit ve dnech pondělí až sobota (týden dlouhý), nebo pondelí až pátek (týden krátký) výrobu pěti jídel na den a jejich distribuci na dohodnuté místo s klientem.
c) V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set jídel v období jeho účasti v programu FSKD, z jakýchkoliv důvodu a nebude o tom HPB Group s.ro.. informovat nejméně 48 hodin předem (rozumí se
před doručením zboží – telefonicky na číslo +420 774 799 498 nebo na email – info@fit-strava.cz) HPB Group, s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.
d) Zaslat klientovi nejpozději do tří pracovních dnu ode dne účinnosti smlouvy daňový doklad – fakturu nebo
pokladní doklad prostřednictvím níž je vyúčtováno smluvní plnění (dodávka zboží) HPB Group s.r.o. ve prospěch klienta na základe smlouvy.
f) Ochránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s přísl. úst. zákona o ochraně osobních údajů a toliko za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy uzavřené s klientem a marketingovým účelům HPB Group s.r.o.v oblasti zdravé výživy a stravování.
g) Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledne zboží dodávaného na základe smlouvy. Při
případné reklamaci zboží se HPB Group s.r.o. zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem;
h) Vrátit klientovi poměrnou část sjednané ceny ve vazbě na důvodnou výpověď smlouvy klientem.

IV. Smluvní povinnosti klienta
a) Uhradit HPB Group s.r.o. sjednanou cenu za dodávky zboží a dopravu (denních setu jídel) v rámci programu FSKD ve výši a způsobem stanovenými závaznými smluvními podmínkami;
b) Klient je povinen přebírat si objednané zboží na stanoveném místě v den a hodinu dohodnutou s HPB Group s.r.o..
c) Reklamovat zboží, dodávané HPB Group s.r.o. na základě smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem.
d) Vždy potvrdit datum a čas přijetí denního setu jídel (zboží).
e) Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalu, ve kterých mu bude denní set jídel (zboží) HPB Group s.r.o. dodáván.
f) Vždy se řídit návodem na skladování zboží, který je umístěn na www.fit-strava.cz.
g) Klient stvrzuje svým podpisem, nebo souhlasem přes registrační formulář na www.fitstrava.cz, že není alergický na žádný druh potravin, nemá žádné zdravotní problémy.
h) Klient se zavazuje informovat HPB Group s.r.o. nejméně 48 hodin Předem (rozumí se před doručením
zboží) o případném přerušení své účasti, nebo vypuštění určitého počtu dní z režimu.

V. Místo dodání zboží a převzetí klientem
a) HPB Group s.r.o. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem
sjednané místo a v předem sjednaný čas.
b) V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu doručovacího místa (adresy) je povinen tuto skutečnost HPB Group s.r.o. ohlásit nejpozději do 10. hodiny dne předcházejícího dni doručení zboží telefonicky na číslo 774 799 498 nebo na email – info@fit-strava.cz. Po 10. hodině není již možné změnit ani čas doručení, ani místo doručení. HPB Group s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.
c) HPB Group, s.r.o. nenese odpovědnost za ztrátu zboží v případě, že zboží nepřebírá sám klient a výslovně trvá na předání zboží jiné osobě, případně na klientem určené místo.

VI. Cena zboží, způsob její úhrady klientem
1) Cena zboží dodávaného HPB Group s.r.o. klientovi v rámci programu FSKD se skládá ze dvou pohyblivých položek:
a) cena za zboží – odvíjí se od režimu a druhu zboží – aktuální ceník je uveden na
http://www.fit-strava.cz/cenik.htm. Ceny se mohou lišit podle lokalit – viz. zóny A,B,C.
b) cena za doručení – závisí na zóně místa, do které klient požaduje jídlo dodat. Zóna C závisí na individuální dohodě mezi klientem a HPB Group s.r.o.
Konečná cena režimu FSKD je součet obou položek – tato cena je cenou úplnou a konečnou. O její přesné výši bude klient informován formou vystavení potvrzení objednávky – daňový doklad (faktura).
2) forma úhrady
Hotovostní platba – se provádí na odběrném míste FSKD, o kterém je klient vždy informován, před zahájením odberu. Nebo hotovostní platba muže proběhnout na jakémkoliv jiném místě, při předání zboží naším doručovatelem, který peníze od klienta odebere. Klientovi tak vždy zůstává kopie pokladního dokladu. Dnem úhrady se rozumí den zaplacení a vystavení daňového dokladu.
Bezhotovostní platba – bezhotovostním převodem na peněžní účet č. 6164923001/5500, vedený u Raiffeisenbank. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet HPB Group s.r.o , uvedený shora.
3) Vznik nároku na čerpání zboží klientem
Ode dne následujícího po dni úhrady ceny, je klient oprávněn odebírat objednané zboží a HPB Group s.r.o. vzniká povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami.

VII. Doba trvání smlouvy
Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky HPB Group s.r.o.

VIII. Způsoby zániku smlouvy
Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení či další objednávce zboží a to i s případným přerušením čerpání zboží klientem na dobu maximálně 6 měsíců.
c) neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti;
d) odstoupením klienta od smlouvy v souladu s reklamačním řádem. Klient je povinen odstoupení od smlouvy oznámit HPB Group s.r.o. písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

IX. Ochrana osobních údajů, souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů
HPB Group s.r.o. se zavazuje zpracovávat a nakládat s osobními údaji a daty klienta pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy a toliko za účelem rádného plnění závazku HPB Group s.r.o. ze smlouvy vyplývajících, jakož i k marketingovým účelům HPB Group s.r.o. v oblasti zdravé výživy a stravování. HPB Group , s.r.o. je dále mimo výše uvedené oprávněna zpracovávat tzv. citlivé údaje klienta (např. zdravotní údaje zákazníka) a to vždy s výslovným souhlasem klienta. Zpracování citlivých údajů je vyžadováno z důvodu případných zdravotních rizik pro zákazníka. HPB Group s.r.o. výslovně prohlašuje, že jím zpracovávané osobní údaje a data klienta zabezpečí takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich jakémukoliv zneužití. Klient uzavřením smlouvy dává HPB Group s.r.o. časově neomezený souhlas se zpracováním a nakládáním se jeho osobními údaji a daty, poskytnutými HPB Group s.r.o. v souvislosti s uzavřením smlouvy a to za účelem jejich využití jednak pro řádné plnění povinností HPB Gropup s.r.o. dle smlouvy a dále též pro marketingové účely HPB Group s.r.o. v oblasti zdravé výživy a stravování. Souhlas klienta (subjektu údajů) je HPB Group s.r.o. udělen za předpokladu dodržení závazných podmínek, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že byl Předem seznámen s účelem pro nějž dává HPB Group s.r.o. souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních, když proti tomuto nemá žádných výhrad.

X. Závěrečná ujednání
Veškeré podmínky smlouvou včetně jejích všech příloh výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ust. občanského zákoníku, v platném znění. Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy předem seznámen s jejím úplným zněním včetně znění reklamačního řádu. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky za závazné mezi ním a HPB Group s.r.o. sjednané. Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato smlouva je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, když svobodu projevu své vůle stvrzuje klient souhlasem před uskutečněním objednávky.